Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Likwidacja BUWiWM – termin nadsyłania obciążeń za 2017 rok

Zasady wypłacania stypendium w okresie wakacji 2017r.

Wolne miejsca na wyjazdy stypendialne

Termin nadsyłania obciążeń za 2016r.

Stypendia na studia drugiego stopnia dla cudzoziemców polskiego pochodzenia absolwentów studiów pierwszego stopnia na polskich uczelniach

Kwestionariusze cudzoziemca – absolwenta studiów w Polsce

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego studiów pierwszego stopnia drugiego stopnia

Legalizacja pobytu w Polsce

Ubezpieczenia zdrowotne

Pismo BWM-IV-219/fin/07

Opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – stawki stypendialne

Zestawienie wydatków podlegających refundacji – wzory formularzy

Kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce [PL] [EN]

Pomoc materialna dla cudzoziemców

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Karta Polaka


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission