Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Termin nadsyłania obciążeń za 2016r.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego od roku akademickiego 2016/17 na studia drugiego stopnia dla cudzoziemców polskiego pochodzenia* – absolwentów polskich uczelni

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego od roku akademickiego 2016/17 na studia doktoranckie dla cudzoziemców polskiego pochodzenia* – absolwentów polskich uczelni

Zasady wypłacania stypendium w okresie wakacji 2016r.

Stypendia na studia drugiego stopnia dla cudzoziemców polskiego pochodzenia, absolwentów studiów pierwszego stopnia na polskich uczelniach na kierunkach trwających 7 semestrów

Uwaga dotycząca elektronicznej rejestracji cudzoziemców na polskich uczelniach

Kwestionariusze cudzoziemca – absolwenta studiów w Polsce

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) dla osób polskiego pochodzenia/narodowości polskiej

Karta Polaka

Legalizacja pobytu w Polsce

Ubezpieczenia zdrowotne

Pismo BWM-IV-219/fin/07

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

Opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych – tekst jednolity po zmianach

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – stawki stypendialne

Zestawienie wydatków podlegających refundacji – wzory formularzy

Kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce [PL] [EN]


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission

write my architecture paper cover letter writing services buy papers online cheap homework help websites for college students essay writing blog