Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Stypendia na studia drugiego stopnia dla cudzoziemców polskiego pochodzenia, absolwentów studiów pierwszego stopnia na polskich uczelniach na kierunkach trwających 7 semestrów

Statystyka stypendialna 2015/2016 – wzory formularzy

Uwaga dotycząca elektronicznej rejestracji cudzoziemców na polskich uczelniach

Termin nadsyłania obciążeń za 2015r.

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – ogłoszenie o dodatkowym naborze na stypendia na studia III stopnia

Refundacja świadczeń stypendialnych w okresie wakacji 2015r.

Program stypendialny im. Stefana Banacha – informacje

Program stypendialny dla obywateli krajów rozwijających się podejmujących w Polsce studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych – informacje

Program stypendialny dla obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE podejmujących w Polsce studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych – informacje

Kwestionariusze cudzoziemca – absolwenta studiów w Polsce

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) dla osób polskiego pochodzenia/narodowości polskiej

Karta Polaka

Legalizacja pobytu w Polsce

Ubezpieczenia zdrowotne

Pismo BWM-IV-219/fin/07

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

Opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych – tekst jednolity po zmianach

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – stawki stypendialne

Zestawienie wydatków podlegających refundacji – wzory formularzy

Kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce [PL] [EN]


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission

law homework help online pay to do my homework help writing essays for scholarships best buy research paper creative writing essays