Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce

 Opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce: W związku z kierowanymi do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej licznymi zapytaniami dotyczącymi pobierania opłat od cudzoziemców przedstawiamy opinię BUWiWM w tej kwestii. Opinia zgodna jest ze stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyrażonym w piśmie MNiSW-DPU-WSS-183-561-4/JNR/09 z 8 kwietnia 2009 r. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64 poz. 1365 z późn. zm.) wyszczególnia wśród cudzoziemców m.in. dwie grupy: 1) uprawnionych (zobowiązanych) do podejmowania i odbywania studiów/nauki na zasadach obowiązujących obywateli polskich (art. 43 ust. 2 ww. ustawy a także art. 43 ust. 5 i 5a jeżeli cudzoziemcy wymienieni w tych ustępach zostali przyjęci i odbywają studia/naukę w trybie i na zasadach obowiązujących obywateli polskich) oraz 2) podejmujących i odbywających studia (naukę) zgodnie z art. 43 ust. 3 i 4 ustawy tj. na zasadach i warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich Do osób pierwszej z wymienionych grup cudzoziemców stosuje się wszystkie przepisy powołanej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w tym także przepis art. 99 ust. 1 pkt 2 oraz przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy z wyjątkiem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190 poz. 1406) które zawiera przepisy szczególne odnoszące się wyłącznie do cudzoziemców podejmujących studia i szkolenia na zasadach i warunkach określonych w art. 43 ust. 3 i ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. kształcących się na zasadach i warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich). Jak zatem wynika z powyższego uczelnia może pobierać opłaty za powtarzanie określonych zajęć od cudzoziemców wymienionych w art. 43 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym a także od cudzoziemców wymienionych w art. 43 ust. 5 i 5a tej ustawy którzy podjęli i odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Władze uczelni nie są natomiast uprawnione do pobierania opłat za powtarzanie określonych zajęć od cudzoziemców odbywających studia na warunkach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych (zgodnie z przepisem ustawowym art. 43 ust. 4 pkt 3 – odbywają oni naukę bez odpłatności i świadczeń stypendialnych) oraz od studiujących jako stypendyści strony polskiej. Władze uczelni nie mogą również pobierać opłat za powtarzanie określonych zajęć od stypendystów Strony polskiej. Są oni zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat za naukę na podstawie §12 ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190 poz. 1406 z pozn. zm.) natomiast sankcje jakie można stosować wobec tych osób za niezadowalające wyniki w nauce zostały określone w §13 ust.3 pkt 1 oraz ust.5 i 6 pkt2. Reasumując uczelnia ma prawo do pobierania opłat za powtarzanie określonych zajęć tylko od tych cudzoziemców którzy podjęli i odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich tj. wymienionych w art. 43 ust. 2 5 i 5a ustawy.


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission