Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

MEKSYK


MEKSYKAŃSKIE STANY ZJEDNOCZONE

Rząd Meksyku w ramach dwustronnej współpracy przewiduje przyznanie obywatelom polskim   siedmiu (7) stypendiów na rok 2017 w tym:

5 stypendiów rozpoczynających się od  stycznia 2017 r.

1 stypendium rozpoczynające się od  czerwca 2017 r.

1 stypendium rozpoczynające się od  sierpnia 2017 r.

Program stypendialny skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem specjalizacji uzyskaniem tytułu magistra lub doktora jak również prowadzeniem badań naukowych

Stypendia są przyznawane tylko i wyłącznie w ramach programów nauczania i w instytucjach wskazanych w Ofercie stypendialnej na rok 2017 (rozdział „Lista Instytucji oraz Programów Akademickich”) która jest dostępna na stronie:

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114009/Mexican_Government_International_Scholarships.pdf

Oferta zawiera szczegółowe wymagania które muszą spełnić kandydaci. Skierowana jest do studentów i młodych pracowników naukowych znających biegle język hiszpański i posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz średnią ocen równą co najmniej 8 w skali od 1 do 10  lub ekwiwalent – średnią ocen min. 40 z ostatnich ukończonych studiów na określonym poziomie. Kandydatura musi zostać zaakceptowana przez meksykańską instytucję w której kandydat chciałby studiować.

Stypendia wypłaca strona meksykańska.

Dokumenty:

  1. wymagane przez stronę polską – zobacz: Informacje ogólne
  2. wymagane przez  stronę meksykańską: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114009/Mexican_Government_International_Scholarships.pdf

należy składać do BUWiWM za pośrednictwem uczelni do 9 września 2016 r.

 

Ponadto Colegio de Mexico (COLMEX) oraz Wydział Nauk Społecznych (FLASCO) oferuje:

–           Pakiet 15 stypendiów na realizację studiów podyplomowych w El Colegio de Mexico (COLMEX)

 

 

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission