Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

JAPONIA


Wymiana realizowana jest na podstawie polsko – japońskiej umowy o współpracy w dziedzinie nauki i techniki. Strona japońska oferuje 7 stypendiów na studia podyplomowe na okres 18 lub 24 miesięcy dla studentów absolwentów doktorantów pracowników naukowych (przed uzyskaniem stopnia doktora) w dziedzinie nauk humanistycznych społecznych przyrodniczych medycznych ścisłych oraz dla artystów.
Dziedzina musi być zbieżna z tą którą kandydat studiuje (studiował) dotychczas.
Wiek kandydata nie może przekroczyć 35 lat. W momencie wyjazdu kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów.

Kwalifikacja kandydatów przebiega w dwóch etapach:

  1. Kandydaci wstępnie zakwalifikowani przez stronę polską zgłaszani są do Ambasady Japonii w Warszawie
  2. Ambasada Japonii w Warszawie przeprowadza egzamin językowy i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatów obowiązuje test z języka japońskiego oraz angielskiego (nieznajomość języka japońskiego nie dyskwalifikuje kandydata) – wszyscy kandydaci podchodzą do obu egzaminów niezależnie od poziomu znajomości języka.

O akceptację uczelni japońskiej kandydaci mogą się ubiegać dopiero wtedy kiedy pomyślnie przejdą wstępny etap rekrutacji i otrzymają odpowiednie zaświadczenie z Ambasady Japonii w Warszwie.

Termin zgłoszenia kandydatów : 30. 03. 2017 r.

Kandydaci z uczelni artystycznych i medycznych zgłaszani są przez uczelnie macierzyste odpowiednio do Ministerstwa Kultury Ministerstwa Zdrowia.

Stypendia wypłaca strona japońska
UWAGA: bieżąca rekrutacja dotyczy wyjazdów które dojdą do skutku w roku 2018. Prosimy nie przesyłać zgłoszeń wcześniej niż w styczniu 2017 r.

 

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission