Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

ŁOTWA


Wymiana odbywa się na podstawie Programu Współpracy Kulturalnej i Edukacyjnej na lata 2013-2016 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej o współpracy kulturalno-edukacyjnej podpisanej w Rydze dnia 29 marca 2006 r:

50 miesięcy stypendialnych dla studentów uczestników studiów doktoranckich i nauczycieli akademickich szkół wyższych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu przeprowadzenia badań naukowych w szkołach wyższych drugiego kraju. Czas trwania studiów i badań naukowych może zostać podzielony na krótsze okresy o maksymalnej długości do 10 miesięcy dla studiów i do 5 dla badań naukowych.

Stypendium wypłaca strona polska.

– 2 stypendia na letnie kursy języka łotewskiego dla studentów doktorantów i nauczycieli akademickich szkół wyższych Rzeczypospolitej Polskiej.

Stypendia wypłaca strona łotewska.

 

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission