Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Aktualności


[Click here for English version]


Nowy nabór.

Uruchomiono nowy nabór wniosków na stypendia w ramach Programu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w sekcji REKRUTACJA.


 

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza. Informacja dla uczestników kursu przygotowawczego w roku akademickim 2015/16.

Przyznanie stypendium na I rok studiów II stopnia w roku akademickim 2016/17.

W celu ubiegania się o przedłużenie wypłaty stypendium na kolejny rok kształcenia w Polsce tj. na I rok studiów II stopnia w roku akademickim 2016/17 należy przesłać do Biura za pośrednictwem jednostek organizujących roczny kurs przygotowawczy podanie o przyznanie stypendium na kolejny rok studiów.

Do podania należy dołączyć:

  • opinię wraz z wykazem ocen uzyskanych w trakcie trwania kursu;
  • kopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP.

Stypendyści których studia rozpoczynają się od semestru letniego roku akademickiego 2016/17 mogą ubiegać się o przedłużenie udziału w kursie przygotowawczym na kolejny semestr – zimowy.

W tym celu należy dołączyć podanie do wniosku kandydata o przyznanie stypendium na kolejny rok studiów.

Do podania należy dołączyć dokument potwierdzający iż studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego roku akademickiego 2016/17.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o przyznanych stypendiach zostanie przekazana jednostkom organizującym kurs.


Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza. Informacja dla stypendystów – studentów studiów II i III stopnia.

Przyznanie stypendium na kolejny rok kształcenia w roku akademickim 2016/17.

W celu ubiegania się o przedłużenie wypłaty stypendium na kolejny rok kształcenia w Polsce tj. na rok akademicki 2016/17 należy przesłać do Biura za pośrednictwem uczelni macierzystej uczestnika programu w terminie do dnia 5 września 2016 roku wniosek kandydata o przyznanie stypendium na kolejny rok studiów.

Kliknij tu aby pobrać wniosek do wypełnienia w wersji pdf.

Kliknij tu aby pobrać wniosek do wypełnienia w wersji docx.

Do wniosku należy dołączyć:

  • opinię opiekuna naukowego;
  • zaświadczenie uczelni o zaliczeniu aktualnego roku studiów i rejestracji na następny rok;
  • kopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o przyznanych stypendiach zostanie przekazana uczelniom w terminie do dnia 26 września 2016 r.


Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza.

Stypendium w okresie wakacji – studia II i III stopnia.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje o możliwości ubiegania się o przedłużenie wypłaty stypendium w okresie wakacji.

Oferta skierowana jest do:

  • uczestników rocznego kursu przygotowawczego i studentów studiów II stopnia;
  • doktorantów – na stałe zamieszkałych poza Europą o ile w tym czasie przebywają na terytorium RP.

W przypadku doktorantów zamieszkałych na stałe w krajach europejskich istnieje możliwość ubiegania się o stypendium w okresie wakacji jeżeli pobyt w Polsce w tym okresie związany jest z koniecznością prowadzenia prac nad rozprawą doktorską.

Stypendium może być przyznane na 1 2 lub 3 miesiące wakacji.

Do dnia 6 czerwca 2016 roku należy przesłać do Biura podanie za pośrednictwem uczelni macierzystej uczestnika programu.

W przypadku doktorantów zamieszkałych na stałe w krajach europejskich do podania należy dołączyć szczegółowy plan prac nad pracą rozprawą doktorską w okresie wakacji wraz z zaświadczeniem o konieczności ich realizacji – zaświadczenie sporządza promotor/opiekun naukowy.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o przyznanych stypendiach zostanie przekazana uczelniom w terminie: do dnia 30 czerwca 2016 r.


 


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission