Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Inne stypendiaGRECJA

Ambasada RP w Atenach poinformowała, że  grecka  Fundacja Stypendiów Państwowych (IKY) ogłosiła rekrutację na 50 stypendiów dla cudzoziemców z całego świata na kurs „Modern Greek Language and Culture” w roku akademickim 2017-2018.

Obywatele polscy, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium w ramach tego programu,  składają dokumenty do  Ambasady Grecji w Warszawie, a  jeśli   przebywają w tym czasie  w Grecji – do Ambasady RP w Atenach.

Termin składania wniosków upływa 6 września br.

Bliższe informacje,  jak również formularze aplikacyjne,  są dostępne  na portalu IKY

https://www.iky.gr/en/scholarships/foreign-citizens-eng/modern-greek-language-courses

Jednocześnie informujemy, że  Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej nie pośredniczy w rekrutacji i realizacji powyższej oferty.


PAŃSTWO KUWEJT

Ambasada RP w Kuwejcie powiadomiła o ofercie stypendialnej strony kuwejckiej dla polskich studentów arabistyki w roku akademickim 2017/2018. Obejmuje ona 5 stypendiów w zakresie nauki języka arabskiego w Centrum Nauki Języka Arabskiego na Uniwersytecie Kuwejckim.

Osoby zainteresowane powinny za pośrednictwem uczelni przesłać do BUWiWM w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2017 r. (data wpływu dokumentów do biura) następujące dokumenty:

– kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. nr 1)

– zaświadczenie lekarskie

– 4 zdjęcia formatu paszportowego

– list polecający z uczelni

– zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego

– wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006r. (zał. nr 3)

– uwierzytelnioną kopię świadectwa maturalnego i świadectwa ukończenia szkoły średniej

– kserokopię paszportu – strona ze zdjęciem.


REPUBLIKA KOREI

Rząd koreański ogłosił nową ofertę stypendiów na rok akademicki 2017/2018:

Oferta obejmuje 1 miejsce na dwuletnie studia drugiego stopnia lub na trzyletnie studia doktoranckie poprzedzone rocznym kursem języka koreańskiego.

Zainteresowani powinni za pośrednictwem uczelni przesłać do BUWiWM w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do BUWiWM) następujące dokumenty:

  • Dokumenty wymagane przez stronę koreańską dostępne w plikach:

– 2017 KGSP Application Guidelines

– 2017 KGSP Application Forms

  • Dokumenty wymagane przez stronę polską – zobacz Informacje Ogólne.

Dokumenty wymagane przez stronę koreańską powinny być skompletowane w czterech oddzielnych zestawach ( 1 oryginał i 3 kopie). Dokumenty wymagane przez stronę polską – 1 zestaw.

 Stypendium wypłaca strona koreańska.

Prosimy o uważne zapoznanie się z wymaganiami partnera koreańskiego.

Zgodnie z programem stypendialnym rządu koreańskiego KGSP 2017 obywatele polscy mogą ubiegać się również o trzy stypendia aplikując bezpośrednio w uczelniach koreańskich. W rekrutacji Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej  nie pośredniczy.

 


STYPENDIA ZA POŚREDNICTWEM BIURA GOSPODARCZEGO I KULTURALNEGO TAJPEJ W POLSCE

Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej oferuje polskim studentom studiującym na polskich uczelniach:

  • 8 stypendiów na kursy języka chińskiego
  • 6 stypendiów na studia drugiego stopnia i doktoranckie

Kandydaci za pośrednictwem uczelni w terminie do

25 lutego 2017 r.

nadsyłają:

  • Do BUWIWM : 

na adres: 00-896 Warszawa ul. Ogrodowa 28/30

Kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. nr 1) wraz z dokumentami tam wymienionymi oraz wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. (zał. nr 3)

 

  • Do Działu Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej:

na adres: 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53

Formularz aplikacyjny (2017-2018-taiwan-scholarship-application-form (studia) ; application-form-huayu-enrichment-scholarship-2017) (kursy językowe) oraz kopię paszportu.

 

Do 13 marca 2017r. BUWiWM przekaże do macierzystych uczelni kandydatów pozytywnie zaopiniowanych przez stronę polską informację o terminie dostarczenia do BUWiWM pozostałych dokumentów wymaganych przez Tajpej.

Termin złożenia dokumentów polskich kandydatów do Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej upływa:

31 marca 2017 r.

Informacja o wymaganych dokumentach oraz o warunkach przyznawania stypendiów przez Tajpej będą zamieszczone na stronie : http://www.roc-taiwan.org/pl_pl/index.html

dodatkowych informacji udziela również mailowo poland@mail.moe.gov.tw i pod numerem telefonu +48222130080.

 

Informujemy także iż Tajpej oferuje jedno stypendium dla obywatela polskiego studiującego poza granicami Polski.

Informacji udziela Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej nie uczestniczy w tej rekrutacji.

 


USA

Stypendia przyznawane przez Komisję Fulbrighta

Szczegółowe informacje o stypendiach warunkach formalnych i wymaganych dokumentach są umieszczone na stronie internetowej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta: http://fulbright.edu.pl/

We wszystkich kategoriach stypendiów programu Fulbrighta dodatkowo zapewnia fundusze na koszty podróży do USA zagospodarowania wizę J-1 i polisę ubezpieczeniową. W kategorii stypendiów badawczych możliwe jest przyznanie funduszy na podróż współmałżonka i miesięcznego dodatku rodzinnego.

Ostateczna ilość stypendiów przyznawancyh przez Komisję Fulbrighta w każdej kategorii będzie uzależniona od wysokości przyznanego budżetu.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej nie uczestniczy w rekrutacji.


 


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission