Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Program stypendialny im. I. Łukasiewicza


[Click here for English version]

Historia, sylwetka patrona, cele.

Uruchomiony w roku 2015 Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza jest wspólną inicjatywą stypendialną Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowaną w ramach polskiej pomocy rozwojowej.

Patronem programu jest Ignacy Łukasiewicz, wybitny polski wynalazca, farmaceuta, pionier przemysłu naftowego, twórca lampy naftowej.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego państw rozwijających się (z wyłączeniem krajów Partnerstwa Wschodniego), poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ich obywateli.

Ponadto udział w programie stanowi szansę na poznanie polskiej kultury i języka. Daje możliwość nawiązania znajomości z polskimi studentami i pracownikami naukowymi polskich uczelni.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Oferta stypendialna.

W ramach programu oferowane są stypendia na bezpłatne studia II (poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do podjęcia studiów w Polsce) i III stopnia prowadzone w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Wysokość stypendium, z którego opłacane są koszty zakwaterowania i utrzymania, wynosi 1350 PLN miesięcznie.

Oferta stypendialna adresowana jest w szczególności do obywateli następujących krajów: Angolii, Etiopii, Indonezji, Kenii, Kolumbii, Meksyku, Mjanmy, Mongolii, Mozambiku, Nigerii, Palestyny, RPA, Senegalu, Tanzanii i Wietnamu.

Aktualnie oferta stypendialna programu obejmuje:

  • 45 stypendiów na studia II stopnia w obszarze nauk: ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych leśnych i weterynaryjnych;
  • 15 stypendiów na studia III stopnia w dziedzinach nauk: matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, nauk o Ziemi, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Rekrutacja na stypendia w ramach komponentu studenckiego odbywa się za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych akredytowanych w krajach pochodzenia kandydatów.

Nabór na stypendia w ramach komponentu doktoranckiego odbywa się we współpracy z polskimi uczelniami.

Po pierwszym roku kształcenia stypendyści mają możliwość wzięcia udziału w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus, w przypadku uczelni, które zawarły stosowne umowy z uczelniami zagranicznymi.

Szczegółowe informacje o naborze do programu zamieszczane są w zakładce REKRUTACJA.

 

Dane kontaktowe:

Biuro Uznawalności Wykształcenia

I Wymiany Międzynarodowej

00-375 Warszawa ul. Ogrodowa 28/30

Tel.: (22) 393-38-19 Fax: 826-28-23

E-mail: lukasiewicz@buwiwm.edu.pl


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission