Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

UKRAINA


Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej RP a Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy podpisane 2 lipca 2001 r. w Górowie Iławeckim – Porozumienie w trakcie negocjacji do czasu podpisania nowego w r.ak. 2017/2018 prowadzona będzie wymiana w zakresie:

– studia częściowe/semestralne  10 osób

– staże naukowo-badawcze dla pracowników naukowo-dydaktycznych  40 osobomiesięcy

 

Zgłoszenia kandydatów następują za pośrednictwem uczelni macierzystych  nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizacja studiów częściowych/semestralnych i staży naukowo-badawczych w uczelniach ukraińskich nadzorowanych przez Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy.

Kandydatom strony polskiej przyjętym przez stronę ukraińską stypendium wypłaca zgłaszający tj. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendium nie obejmuje kosztów podróży i ubezpieczenia.

 

 

Zgłoszenia kandydatów w terminie do 30.12.2016 r.

 

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission