Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

SZWAJCARIA


Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli Polski na rok akademicki 2017/18:

Stypendia na pobyty badawcze studia doktoranckie dla młodych (do 35 roku życia w chwili składania aplikacji) absolwentów studiów magisterskich doktorantów i postdoc (limit wieku nie obowiązuje – max 5 lat od obrony doktoratu) reprezentujących różne dziedziny.
– okres:12 miesięcy
– ilość: do 4
– wymagana znajomość języka francuskiego niemieckiego włoskiego lub angielskiego
– wymagane potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny

Dokumenty dotyczące tych stypendiów powinny być złożone w nieprzekraczalnym terminie: 15 listopada 2016 r (data wpływu dokumentów do BUWiWM).

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://www.eda.admin.ch/content/countries/poland/pl/home/dienstleistungen/stipendien.html

Zasady rekrutacji:

Osoby które spełniają kryteria formalne otrzymają drogą mailową do wypełnienia formularze szwajcarskie wraz z objaśnieniami. Należy złożyć 3 komplety dokumentów (oryginał + 2 kopie) w nieprzekraczalnym terminie

– 15 listopada 2016 r. Dokumenty zostaną przekazane do Ambasady Szwajcarii w Warszawie która po dokonaniu weryfikacji formalnej przekaże je stronie szwajcarskiej. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2017 r. Stypendia wypłaca strona szwajcarska.

Dodatkowe uwagi dotyczące wypełniania wniosków:

– dokumenty muszą być ułożone w tej kolejności jaka określona jest w instrukcji

– w przypadku dokumentów z tłumaczeniami najpierw należy umieścić tłumaczenie potem dokument tłumaczony

– dyplomy należy układać od najmłodszego do najstarszego tzn. najpierw dyplom ukończenia studiów doktorskich potem magisterskich a następnie licencjackich/inżynierskich

– konieczne jest dołączenie zestawień ocen z przebiegu studiów (suplementów do dyplomów)- dotyczy to również studiów doktorskich. Jeżeli ocen nie było należy dołączyć stosowne oświadczenie by uniknąć dodatkowych wyjaśnień lub zakwalifikowania wniosku jako niekompletny

– nie należy zszywać ani spinać dokumentów (spięte/zszyte mogą pozostać tylko tłumaczenia przysięgłe resztę dokumentów należy w miarę potrzeby rozdzielić)

– nie należy wkładać dokumentów do koszulek teczek ani segregatorów.

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission