Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Program stypendialny im. S. Banacha


[Click here for Engilsh version]

8242_banach_plakat


Historia sylwetka patrona cele.

Uruchomiony w roku 2013 Program Stypendialny im. Stefana Banacha jest wspólną inicjatywą stypendialną Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowaną w ramach polskiej pomocy rozwojowej.

Patronem programu jest Stefan Banach wybitny polski matematyk współtwórca lwowskiej szkoły matematycznej i działu matematyki zwanego analizą funkcjonalną. Postać niezwykle barwna i intrygująca której wkład w rozwój światowej nauki pozostaje nie do przecenienia.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Partnerstwa Wschodniego poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw.

Ponadto udział w programie stanowi dla uczestników szansę na poznanie polskiej kultury i języka. Daje możliwość nawiązania znajomości z polskimi studentami i pracownikami naukowymi polskich uczelni.

 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Oferta stypendialna.

W ramach programu oferowane są stypendia na bezpłatne studia II i III stopnia prowadzone w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Wysokość stypendium z którego opłacane są koszty zakwaterowania i utrzymania wynosi 1350 PLN miesięcznie.

Oferta stypendialna adresowana jest do obywateli krajów Partnerstwa Wschodniego UE (Armenia Azerbejdżan Białoruś Gruzja Mołdawia Ukraina).

Aktualnie oferta stypendialna programu obejmuje:

  • 50 stypendiów na studia II stopnia w obszarze nauk: ścisłych przyrodniczych technicznych rolniczych leśnych i weterynaryjnych oraz na kierunkach ekonomicznych europeistyce i prawie (specjalność prawo europejskie);
  • 25 stypendiów na studia III stopnia w dziedzinach nauk: humanistycznych teologicznych społecznych ekonomicznych prawnych matematycznych fizycznych chemicznych biologicznych nauk o Ziemi technicznych rolniczych leśnych i weterynaryjnych.

Rekrutacja na stypendia w ramach komponentu studenckiego odbywa się za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych akredytowanych w krajach pochodzenia kandydatów.

Nabór na stypendia w ramach komponentu doktoranckiego odbywa się we współpracy z polskimi uczelniami.

Po pierwszym roku kształcenia stypendyści mają możliwość wzięcia udziału w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus w przypadku uczelni które zawarły stosowne umowy z uczelniami zagranicznymi.

Szczegółowe informacje o naborze do programu zamieszczane są w zakładce REKRUTACJA.

 

Dane kontaktowe:

Biuro Uznawalności Wykształcenia

I Wymiany Międzynarodowej

00-375 Warszawa ul. Ogrodowa 28/30

Tel.: (22) 393-38-19 Fax: 826-28-23

E-mail: banach@buwiwm.edu.pl


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission