Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Uwaga dotycząca elektronicznej rejestracji cudzoziemców na polskich uczelniach

 

Cudzoziemcy
• posiadacze Karty Polaka,
• obywatele państw Unii Europejskiej,
• osoby ,o których mowa w art.43 ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
którzy rejestrując się w elektronicznym systemie rejestracji na polskich uczelniach wybierają opcję podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich nie mają prawa ubiegania się o stypendium rządu polskiego przewidzianego dla cudzoziemców.
O formy pomocy materialnej przewidzianej dla obywateli polskich mogą ubiegać się
• posiadacze Karty Polaka,
• cudzoziemcy wymienieni w art.43 ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
którzy zarejestrowali się i zdecydowali się na studia w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich.


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission