Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Stypendia na studia drugiego stopnia dla cudzoziemców polskiego pochodzenia absolwentów studiów pierwszego stopnia na polskich uczelniach

 

 

Stypendia przyznawane są w drodze konkursu pierwszeństwo w jego uzyskaniu mają cudzoziemcy z oceną na dyplomie minimum dostateczny plus.

 

 

Nieprzekraczalny termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa

 

22 września 2017 r.

 

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do BUWiWM. Wnioski które wpłyną do Biura po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Termin rozpatrzenia: 27 września 2017 r.

 

Wnioski kandydaci składają za pośrednictwem macierzystych uczelni.

 

Do wniosku (druk do pobrania ze strony internetowej BUWiWM) należy dołączyć:

 

1. dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia

 

2. kopię dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP

 

3. dokument potwierdzający przyjęcie przez uczelnię (lub promesa przyjęcia) w trybie przewidzianym dla cudzoziemców na studia drugiego stopnia ze stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego z zaznaczeniem iż warunki finansowe ulegną zmianie w przypadku gdy cudzoziemiec nie uzyska stypendium

 

4. w przypadku gdy na uczelni obowiązuje rejestracja elektroniczna kandydaci rejestrując się wpisują w warunkach finansowych stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Wnioski osób które nie mają zalegalizowanego pobytu na terytorium RP nie będą rozpatrywane.

 

Przypominamy że obywateli UE obowiązuje rejestracja pobytu na terytorium RP.

 

Informacja o przyznanych stypendiach zostanie przekazana uczelniom do

 

30 września 2017 r.


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission