Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Karta Polaka

 

INFORMACJE DLA POSIADACZY KARTY POLAKA PODEJMUJĄCYCH I ODBYWAJĄCYCH STUDIA W POLSCE.

 

1. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego i poświadcza uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka.

 

2. Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia obywatelstwa polskiego ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów.

 

Karta Polaka nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadacz Karty Polaka studiujący w Polsce musi mieć zalegalizowany pobyt na terenie RP tj. musi posiadać:

 

wizę długoterminową pobytową lub
kartę pobytu – zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub
zarejestrowany pobyt obywatela Unii Europejskiej.

 

3. Posiadacz Karty Polaka może podejmować i odbywać w Polsce studia:
a.) na warunkach obowiązujących obywateli polskich – obowiązuje go wtedy tryb rekrutacji przewidziany dla obywateli polskich. Może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej przewidziane dla studentów – obywateli polskich bez prawa do ubiegania się o stypendium rządu polskiego przewidzianego dla cudzoziemców.

 

b.) na warunkach przewidzianych dla cudzoziemców – z prawem ubiegania się o stypendium rządu polskiego przewidzianego dla cudzoziemców. Nie może ubiegać się o inne stypendia przewidziane dla studentów obywateli polskich.
Może uzyskać inne nagrody i wyróżnienia przyznawane w uczelni jeżeli pochodzą one ze środków własnych uczelni.
Posiadacz Karty Polaka który chce podjąć studia w Polsce na warunkach stypendium rządu polskiego powinien przed podjęciem studiów skontaktować się z właściwym terytorialnie Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4. Posiadacz Karty Polaka studiujący w Polsce może ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Składkę za niego opłaca uczelnia która również pośredniczy w załatwianiu formalności.

 

Podstawa prawna

 

1. Ustawa z 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180 poz. 1280 z późn. zm.)

2. Ustawa z 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyższym art. 43 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission