Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Wymiana stypendialna


ZAKRES DZIAŁANIA

Wydział Wymiany Międzynarodowej BUWiWM koordynuje i organizuje rekrutację oraz kwalifikację polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne jak również cudzoziemców na studia i staże w Polsce a konkretnie:

opiniuje projekty i uczestniczy w negocjacjach umów porozumień i programów międzynarodowych w zakresie kształcenia obywateli polskich za granicą i cudzoziemców w Polsce

współdziała z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi w zakresie rekrutacji do polskich szkół ponadpodstawowych wyższych ośrodków doskonalenia zawodowego jak również w zakresie rekrutacji kandydatów na różne formy kształcenia za granicą

kwalifikuje cudzoziemców – kandydatów do kształcenia w Polsce i organizuje pracę międzyresortowej komisji kwalifikacyjnej

obsługuje cudzoziemców kształcących się w Polsce oraz obywateli polskich skierowanych na kształcenie za granicą

koordynuje współpracę międzynarodową uczelni polskich w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Akademickiej „CEEPUS” pełniąc rolę polskiego Biura CEEPUS.

 

INFORMACJE O UBEZPIECZENIACH ZDROWOTNYCH
dla cudzoziemców kształcących się w Polsce

I. Cudzoziemcy posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lubpaństwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym .

Mogą korzystać ze świadczeń rzeczowych na podstawie rozporządzenia (Rady EWG)nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 na zasadach obowiązujących ubezpieczonego polskiegow zakresie umożliwiającym mu nieprzerwany pobyt w Polsce. Warunkiem jest posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

II. Cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE lubpaństwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich oraz absolwenci odbywający w RP obowiązkowy staż mogą ubezpieczać się dobrowolnie (art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4) – ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 210 poz. 2135). Podstawą wymiaru ich składki jest kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (art. 68 ust. 4 pkt 3). Jeżeli ww. osoby mają polskie pochodzenie w rozumieniu przepisów o repatriacji składkę za nich opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie (art. 86 ust. 1 pkt 14).
Pozostali cudzoziemcy odbywający inne niż wymienione powyżej formy kształcenia w Polsce ubezpieczają się również dobrowolnie a podstawą wymiaru ich składki jest kwota deklarowanego miesięcznego dochodu nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu (art. 68 ust. 4 pkt 1).
Zarówno w przypadku osób wymienionych w pkt 1 i pkt 2 podstawą dobrowolnegoubezpieczenia jest złożenie przez nich wniosku w Narodowym Funduszu Zdrowia.


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission