Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

WĘGRY


WĘGRY (kwalifikacja warunkowa)

Projekt Programu współpracy między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP a Ministerstwem Edukacji i Kultury Republiki Węgierskiej w dziedzinie szkolnictwa wyższego przewiduje wymianę:

– pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 18 miesięcy stypendialnych ( tj. 18 osób na staże od 1 do 9 miesięcy) i 70 dni stypendialnych (5 osób na staże od 5 do 21 dni)

– studentów na studia semestralne (limit 40 miejsc)

– studentów na pobyty studyjne (limit 50 miesięcy stypendialnych)

– studentów na letnie kursy językowe (limit 12 miejsc)

– doktorantów na pobyty studyjne (limit 30 miesięcy stypendialnych)

Stypendia wypłaca strona polska z wyjątkiem kursów językowych oraz staży naukowych które finansuje strona węgierska.

Dokumenty wymagane przez stronę polską patrz Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission