Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

SŁOWENIA


Zasady i warunki współpracy określa Program Współpracy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii w dziedzinie kultury nauki i oświaty na lata 2003 – 2006 (automatycznie przedłużany do czasu podpisania kolejnego Programu).

Program przewiduje wymianę:

  • pracowników naukowych oraz studentów na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 16 miesięcy (długość pobytu może wynosić od 1 do 9 miesięcy)
  • studentów (zwłaszcza słowenistyki) na studia roczne lub semestralne w łącznym limicie rocznym do 30 miesięcy
  • 5 studentów słowenistyki oraz specjalistów w zakresie języka słoweńskiego na jednomiesięczne kursy językowe

Stypendia wypłaca strona słoweńska.

 

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission