Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

SERBIA


Program współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem RP a Rządem Federalnej Federacji Republiki Jugosławii na lata 2002-2005 przedłużany automatycznie na kolejne okresy przewiduje:

  • stypendia na staże naukowa trwające od 1 do 9 m-cy
  • stypendia na studia jednosemestralne dla studentów slawistyki
  • stypendia na letnie kursy języka i kultury serbskiej

Stypendia wypłaca strona polska (staże i studia semestralne) strona serbska wypłaca stypendium w przypadku kursów.

 

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission