Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Porozumienie CEEPUS


POROZUMIENIE
pomiędzy
Republiką Austrii
Republiką Bułgarii
Republiką Węgierską
Republiką Chorwacji
Republiką Czeską
Republiką Węgierską
Rzecząpospolitą Polską
Rumunią
Republiką Słowacji I Republiką Słowenii
promujące współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach
Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej
(CEEPUS II)

Republika Austrii Republika Bułgarii
Republika Węgierska Rzeczpospolita Polska
Republika Słowacka i Republika Słowenii
zwane dalej “Układającymi się Stronami”
uzgodniły co następuje:

Artykuł 1

Układające się Strony ustanawiają współpracę w dziedzinie edukacji i kształcenia w szczególności w zakresie współpracy i wymiany uniwersyteckiej w ramach realizacji Programu CEEPUS. Działania w ramach Programu CEEPUS są wymienione w Aneksie I którzy stanowi integralną część niniejszego Porozumienia.

Artykuł 2

 1. W rozumieniu niniejszego Porozumienia określenia “Uniwersytet” i “Uniwersytety” oznaczają wszystkie rodzaje instytucji edukacji i kształcenia na poziomie pomaturalnym które zapewniają odnośne kwalifikacje i dyplomy niezależnie od tego jak instytucje te są nazywane w krajach układających się Stron.
 2. W rozumieniu niniejszego Porozumienia określenie “rok akademicki” oznacza okres od 1 września do 31 sierpnia.
 3. Studenci pobierający naukę w powyższych uniwersytetach niezależnie od kierunku studiów mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Programu CEEPUS do stopnia doktora lub poziomu kształcenia podyplomowego włącznie pod warunkiem że okres studiów lub kształcenia zawodowego realizowany w ramach Programu CEEPUS w uniwersytecie lub instytucji przyjmującej i odpowiadający programowi nauczania w uniwersytecie macierzystym stanowi część jego/ jej kształcenia naukowego lub zawodowego.

Ponadto Program CEEPUS wspiera wymianę kadr nauczających instytucji szkolnictwa wyższego w celu promowania transnarodowej współpracy międzyuniwersyteckiej i wzmocnienia wymiaru środkowoeuropejskiego uniwersyteckich programów nauczania.

Program CEEPUS nie obejmuje działalności badawczej i rozwoju technologicznego.

Artykuł 3

 1. W ramach Program ustanawia się Wspólny Komitet Ministrów z których każdy jest przedstawicielem jednej z układających się Stron. Wspólny Komitet Ministrów jest odpowiedzialny (i) za wszystkie kroki i decyzje niezbędne dla zapewnienia realizacji i promocji Programu CEEPUS oraz (i) za zatwierdzanie raportów ewaluacyjnych i wprowadzanie zmian do Programu.
 2. Wspólny Komitet Ministrów spotyka się conajmniej raz do roku. Ministrów nie mogących osobiście uczestniczyć w posiedzeniu reprezentują ich wysocy przedstawiciele. Wspólny Komitet Ministrów może powołać zespół wysokich przedstawicieli który podejmuje decyzje w sprawach uzgodnionych przez Wspólny Komitet.
 3. Wspólny Komitet Ministrów wybiera jednego spośród swych członków na przewodniczącego na okres jednego roku.
 4. Wspólny Komitet Ministrów podejmuje wysiłki na rzecz przyjmowania na drodze konsensusu wszystkich decyzji dotyczących realizacji i promocji Programu zgodnie z Aneksem I. W przypadku braku możliwości osiągnięcia konsensusu decyzja będzie podjęta większością dwóch trzecich głosów obecnych i głosujących członków Wspólnego Komitetu.
 5. Każda z układających się Stron składać będzie zapewnienie dotyczące rocznego budżetu wszystkich układających się Stron i ich kwot wymiany to jest liczby miesięcy stypendialnych w roku akademicki przeznaczonych na działania określone w Aneksie I. Wspólny Komitet podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą wszystkich zobowiązań.

Artykuł 4

 1. Wszystkie decyzje dotyczące selekcji projektów określonych w Aneksie I (Działania 1-4) są podejmowane przez Wspólny Komitet Ministrów lub zespół wysokich przedstawicieli zgodnie z Artykułem 3. W procesie selekcji będą konsultowani przedstawiciele środowiska akademickiego i inni eksperci.
 2. Po wejściu w życie niniejszego Porozumienie każda z układających się Stron powoła krajowe Biuro Programu CEEPUS które odpowiedzialne będzie za niżej wymienione sprawy i poinformuje o powyższym Wspólny Komitet Ministrów:

* reklama i promocja Programu w ścisłej współpracy z Centralnym Biurem Programu CEEPUS i innymi krajowymi Biurami i Programu CEEPUS;

* przyjmowanie wniosków;

* przygotowanie przyznawania stypendiów wnioskodawcom;

* zapewnienie stypendystom miejsc odbywania studiów;

* przyznawanie stypendiów (zgodnie z Aneksem I Działanie 5);

* organizowanie wypłacania stypendiów;

* przyjmowanie sprawozdań;

* przeprowadzanie krajowej oceny Programu;

* coroczny raport.

Artykuł 5

 1. Centralne Biuro Programu CEEPUS mieści się w Wiedniu. Centralne Biuro Programu CEEPUS posiada osobowość prawną niezbędną do wykonywania swych funkcji. Centralne Biuro Programu CEEPUS jego pracownicy oraz przedstawiciele układających się Stron w Centralnym Biurze Program CEEPUS posiadają przywileje i immunitety niezbędne do wykonywania ich funkcji.
 2. Sekretarz Generalny Centralnego Biura Programu CEEPUS jest wybierany większością dwóch trzecich głosów członków Wspólnego Komitetu na pięcioletnią kadencję na podstawie propozycji zgłoszonej przez Republikę Austrii. Sekretarz Generalny może być odwołany przed końcem kadencji jednogłośną decyzją Wspólnego Komitetu Ministrów.
 3. Niezbędna do funkcjonowania Centralnego Biura Programu CEEPUS infra-
  struktura w tym płace Sekretarza Generalnego i pracowników są finansowane przez Republikę Austrii. Każda z układających się Stron może oddelegować dodatkowych pracowników na koszt własny.

Sekretarz Generalny ustala zasady funkcjonowania Centralnego Biura Programu CEEPUS i powiadamia o powyższym Wspólny Komitet Ministrów.

 1. Centralne Biuro Programu CEEPUS będzie spełniać wyłącznie funkcje koordynacyjne i ewaluacyjne zaś Układające się Strony zachowują pełną kontrolę nad krajowymi budżetami przeznaczonymi na wymianę osobową i akcje wymienne zawarte w Aneksie I.
 2. Ponadto Centralne Biuro Programu CEEPUS będzie:

* odpowiadać za rozwijanie wspólnej strategii w dziedzinie public relations na rzecz Programu i doradztwo układającym się Stronom z zakresu polityki informacyjnej;

* publikować informacje o uniwersytetach układających się Stron w celu promowania wymiany akademickiej pomiędzy nimi;

* odpowiadać za przygotowanie corocznego raportu o realizacji i prowadzić ogólną ewaluację Programu CEEPUS;

* przedstawiać propozycje dalszego rozwoju Programu;

* odpowiadać za przygotowanie i organizację oraz za prowadzenie protokółu z posiedzeń Wspólnego Komitetu Ministrów;

* na życzenie wspierać wprowadzanie decyzji podjętych przez Wspólny Komitet.

Artykuł 6

Układające się Strony będą podejmować wysiłki na rzecz ułatwienia swobodnego przepływu osób i prawa pobytu osobom uczestniczącym w wymianie w ramach niniejszego Porozumienia.

Artykuł 7

 1. Niniejsze Porozumienie pozostaje w sile przez okres 5 lat. Może być ono przedłużone na dalszy okres za zgodą układających się Stron. Przegląd funkcjonowania niniejszego Porozumienia zostanie dokonany przed upływem trzeciego roku akademickiego po jego wejściu w siłę. Przegląd będzie opierać się na ogólnej ewaluacji Programu CEEPUS.
 2. Każda z układających się Stron może w każdej chwili zażądać rewizji Porozumienia. W tym celu przedłoży ona na piśmie prośbę przewodniczącemu Wspólnego Komitetu Ministrów i innym Układającym się Stronom. Wszystkie decyzje dotyczące rewizji niniejszego Porozumienia będą podejmowane jednogłośnie przez Wspólny Komitet Ministrów.

Artykuł 8

 1. Niniejsze Porozumienie będzie podpisane w Budapeszcie (Węgry) 8 grudnia 1993 roku przez Republikę Austrii Republikę Bułgarii Republikę Węgierską Rzeczpospolitą Polską Republikę Słowacką i Republikę Słowenii. Jest ono otwarte do przystąpienia.
 2. Niniejsze Porozumienia oraz poprawki do niego podlegają aprobacie układających się Stron a dokumenty aprobaty są deponowane w węgierskim Ministerstwie Edukacji i Kultury które zwane jest w Porozumieniu “depozytariuszem”.
 3. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca po złożeniu dokumentów aprobaty przez co najmniej trzy układające się Strony.
 4. Każde państwo nie wymienione w paragrafie 1 może przystąpić do Porozumienia na podstawie jednogłośnego zaproszenia Wspólnej Komisji. Każde państwo które chce stać się jedną z układających się Stron może powiadomić pisemnie Depozytariusza o swojej intencji.
 5. Depozytariusz informuje wszystkie układające się Strony o otrzymaniu powiadomienia oraz dokumentów aprobaty.
 6. Pełny udział każdego państwa które stało się jedną z układających się Stron po wejściu w życie niniejszego Porozumienia w działaniach zawartych w Aneksie I jest możliwe zgodnie z jednogłośnie przyjętymi przez Wspólny Komitet zasadami.

Artykuł 9

Każda z układających się Stron może w każdej chwili wystąpić z Porozumienia na podstawie pisemnego powiadomienia Depozytariusza. Każde wystąpienie wchodzi w życie po upływie przynajmniej sześciu miesięcy od dnia przyjęcia przez Depozytariusza powiadomienia o wystąpieniu; jednakże Wspólna Komisja może przedłużyć czas wymagany na wejście w życie powiadomienia o wystąpieniu na okres dłuższy niż 6 lecz krótszy niż 12 miesięcy.

Artykuł 10

 1. Wszystkie spory między dwoma lub więcej układającymi się Stronami lub pomiędzy którąkolwiek z nich i Centralnym Biurem Programu CEEPUS dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszego Porozumienia lub Aneksu staną się na życzenie którejkolwiek ze stron sporu przedmiotem arbitrażu.
 2. Trybunał arbitrażowy składał się będzie z trzech członków. Każda ze stron sporu może nominować jednego arbitra; dwaj arbitrowie nominują trzeciego który będzie przewodniczącym trybunału arbitrażowego.
 3. Trybunał arbitrażowy ustanawia swą siedzibę i określa zasady proceduralne.
 4. Decyzje trybunału arbitrażowego podejmowane są większością głosów jego członków z których żaden nie może wstrzymać się od głosu. Decyzje trybunału są ostateczne i wiążące dla wszystkich stron sporu bez prawa odwołania. Strony stosują się do nich niezwłocznie. W przypadku sporu co do znaczenia lub zakresu decyzji trybunał arbitrażowy przedstawia interpretację na życzenie każdej ze stron sporu.

Artykuł 11

Oryginał niniejszego Porozumienia sporządzony w języku angielskim będzie zdeponowany u Depozytariusza.

W dowód czego niżej podpisani posiadający odpowiednie pełnomocnictwa podpisali niniejsze Porozumienie.

Sporządzono w Budapeszcie Węgry dnia ósmego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego roku.

W imieniu Republiki Austrii [podpis nieczytelny]

W imieniu Republiki Bułgarii [podpis nieczytelny]

W imieniu Republiki Węgierskiej [podpis nieczytelny]

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej [podpis nieczytelny]

W imieniu Republiki Słowackiej [podpis nieczytelny]

W imieniu Republiki Słowenii [podpis nieczytelny]

 

POROZUMIENIE CEEPUS I ANEKS


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission