Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Porozumienie CEEPUS II


W dniu 9 marca 2003 r. w Zagrzebiu zostało sporządzone Porozumienie pomiędzy
Republiką Austrii
Republiką Bułgarii
Republiką Chorwacji
Republiką Czeską
Republiką Węgierską
Rzecząpospolitą Polską
Rumunią
Republiką Słowacką i
Republiką Słowenii
promujące współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach
Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej
(CEEPUS II)

w następującym brzmieniu:

 

Przekład

POROZUMIENIE

 

pomiędzy Republiką Austrii Republiką Bułgarii Republiką Chorwacji Republiką Czeską Republiką Węgierską Rzecząpospolitą Polską Rumunią Republiką Słowacką i Republiką Słowenii promujące współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS II)

 

Republika Austrii Republika Bułgarii Republika Chorwacji Republika Czeska Republika Węgierska Rzeczpospolita Polska Rumunia Republika Słowacka i Republika Słowenii zwane dalej „Umawiającymi się Stronami” uzgodniły co następuje:

Umawiające się Strony promować będą współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego w szczególności w zakresie współpracy i wymiany uniwersyteckiej w ramach realizacji programu CEEPUS II. Działania przewidziane w programie CEEPUS II są wymienione w załączniku I który stanowi integralną cześć niniejszego porozumienia.

Artykuł 2

(1) W rozumieniu niniejszego porozumienia określenie „uniwersytet” oznacza placówkę prowadzącą edukację na poziomie wyższym uznaną przez kompetentny organ Umawiającej się Strony za wchodzącą w skład jej systemu szkolnictwa wyższego.

Każda z Umawiających się Stron corocznie przedstawiać będzie listę uniwersytetów kwalifikujących się do programu CEEPUS II.

(2) W rozumieniu niniejszego porozumienia określenie „rok akademicki” oznacza okres od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia następnego roku.

(3) Studenci pobierający naukę na uniwersytetach niezależnie od kierunku studiów mogą ubiegać się o pomoc w ramach programu CEEPUS II do stopnia doktora lub poziomu kształcenia podyplomowego włącznie pod warunkiem że okres studiów lub kształcenia realizowany zgodnie z niniejszym porozumieniem na uniwersytecie lub w instytucji przyjmującej i odpowiadający programowi nauczania na macierzystym uniwersytecie studenta(-tki) stanowi część jego/jej studiów uniwersyteckich.

Ponadto program CEEPUS II wspiera wymianę kadry dydaktycznej uniwersytetów w celu promowania ponadnarodowej współpracy międzyuniwersyteckiej i wzmocnienia środkowoeuropejskiego charakteru uniwersyteckich programów nauczania.

Program CEEPUS II nie obejmuje działalności związanej z badaniami i rozwojem technologicznym.

Artykuł 3

(1) Niniejszym tworzy się Wspólny Komitet Ministrów z których każdy jest przedstawicielem jednej z Umawiających się Stron. Wspólny Komitet Ministrów jest odpowiedzialny za wszystkie kroki i decyzje niezbędne do zapewnienia realizacji i promocji programu CEEPUS II oraz za zatwierdzanie sprawozdań z oceny programu i wprowadzanie do niego zmian.

(2) Wspólny Komitet Ministrów zbiera się co najmniej raz w roku. Ministrów którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w posiedzeniu reprezentują ich wysocy funkcjonariusze. Wspólny Komitet Ministrów może powołać zespół wysokich funkcjonariuszy do podejmowania decyzji w sprawach uzgodnionych przez Wspólny Komitet Ministrów w trakcie przygotowywania posiedzenia Wspólnego Komitetu Ministrów.

(3) Wspólny Komitet Ministrów wybiera jednego spośród swych członków na swego przewodniczącego na okres jednego roku.

(4) Wspólny Komitet Ministrów będzie się starał podejmować w drodze konsensusu wszystkie decyzje mające na celu realizację i promocję programu określonego w załączniku I. W przypadku braku możliwości osiągnięcia konsensusu w danej sprawie zostanie podjęta decyzja większością dwóch trzecich głosów członków Wspólnego Komitetu Ministrów obecnych i głosujących.

(5) Każda z Umawiających się Stron zapewni limit wymiany jako swój wkład do rocznego budżetu wszystkich Umawiających się Stron to jest liczbę miesięcy stypendialnych na rok akademicki przeznaczonych na działania określone w załączniku I. Wspólny Komitet Ministrów podejmuje ostateczną jednomyślną decyzję dotyczącą wszystkich zobowiązań.

Artykuł 4

(1) Wszystkie decyzje dotyczące selekcji projektów określonych w załączniku I (działania 1-3) są podejmowane przez Wspólny Komitet Ministrów lub zespół wysokich funkcjonariuszy określony w artykule 3. W procesie selekcji przeprowadzone zostaną konsultacje z przedstawicielami środowiska akademickiego lub innymi ekspertami.

(2) Po wejściu w życie niniejszego porozumienia każda z Umawiających się Stron powoła – i poinformuje o tym Wspólny Komitet Ministrów – Krajowe Biuro Programu CEEPUS zajmujące się:

*     prowadzeniem reklamy w celu promocji programu w ścisłej współpracy z Centralnym Biurem Programu CEEPUS i innymi krajowymi biurami programu CEEPUS;

*     przyjmowaniem wniosków;

*     selekcją i kwalifikacją ubiegających się o stypendium;

*     zapewnieniem stypendystom miejsc odbywania studiów;

*     przyznawaniem stypendiów (zgodnie z załącznikiem I działanie 4);

*     organizowaniem wypłaty stypendiów;

*     przyjmowaniem sprawozdań;

*     przeprowadzaniem krajowej oceny programu;

*     sporządzaniem corocznych sprawozdań.

(3) Każda z Umawiających się Stron podejmie działania w celu zapewnienia że jej Krajowe Biuro Programu CEEPUS posiadać będzie do dyspozycji konieczne środki umożliwiające mu wypełnianie jego funkcji.

Artykuł 5

(1) Centralne Biuro Programu CEEPUS mieści się w Wiedniu. Centralne Biuro Programu CEEPUS ma osobowość prawną niezbędną do wykonywania jego funkcji. Centralne Biuro Programu CEEPUS jego pracownicy oraz przedstawiciele Umawiających się Stron w Centralnym Biurze Programu CEEPUS korzystają z takich przywilejów i immunitetów jakie są niezbędne do wykonywania ich funkcji.

(2) Sekretarz Generalny Centralnego Biura Programu CEEPUS jest wybierany większością dwóch trzecich głosów członków Wspólnego Komitetu Ministrów na pięcioletnią kadencję na wniosek zgłoszony przez Republikę Austrii. Sekretarz Generalny może być odwołany przed końcem kadencji na podstawie jednomyślnej decyzji Wspólnego Komitetu Ministrów.

(3) Niezbędna do funkcjonowania Centralnego Biura Programu CEEPUS infrastruktura w tym płace Sekretarza Generalnego i pracowników są finansowane przez Republikę Austrii. Każda z Umawiających się Stron może delegować do Biura dodatkowych pracowników na koszt własny.

Sekretarz Generalny ustala zasady funkcjonowania Centralnego Biura Programu CEEPUS i powiadamia o powyższym Wspólny Komitet Ministrów.

(4) Centralne Biuro Programu CEEPUS spełnia wyłącznie zadania koordynacji i oceny Umawiające się Strony zaś zachowują pełną kontrolę nad krajowymi budżetami przeznaczonymi na wymianę osobową i działania z tym związane określone w załączniku I.

 

 

 

(5) Ponadto Centralne Biuro Programu CEEPUS:

*     odpowiada za rozwijanie wspólnej strategii kontaktów międzyuczelnianych na rzecz programu i doradza Umawiającym się Stronom w zakresie zagadnień informacyjnych;

*     publikuje informacje o uniwersytetach Umawiających się Stron w celu promowania wymiany akademickiej pomiędzy nimi;

*     ponosi odpowiedzialność za przygotowanie corocznego sprawozdania o dokonanych postępach i przeprowadza wszechstronną ocenę programu CEEPUS II;

*     przedstawia propozycje dotyczące dalszego rozwoju programu:

*     odpowiada za przygotowanie i organizację jak również za sporządzanie protokołów posiedzeń Wspólnego Komitetu Ministrów;

*     na życzenie wspiera realizację decyzji podjętych przez Wspólny Komitet Ministrów.

Artykuł 6

(1) Umawiające się Strony podejmą wszelkie wysiłki aby powstrzymać się od nakładania jakichkolwiek ograniczeń na swobodny ruch osobowy i na pobyt uczestników akcji wymiany objętej niniejszym porozumieniem.

(2) Umawiające się Strony uzgadniają że podejmą uznane przez siebie za stosowne działania w ramach swego prawa krajowego w celu wyeliminowania wszelkich przeszkód administracyjnych i finansowych na drodze do otrzymania wizy lub zezwolenia na pobyt dla stypendystów programu CEEPUS II.

Artykuł 7

 

(1) Niniejsze porozumienie pozostaje w mocy przez okres 5 lat. Może być ono przedłużone na dalszy okres za zgodą Umawiających się Stron. Przegląd funkcjonowania niniejszego porozumienia ma być zakończony przed upływem trzeciego roku akademickiego po jego wejściu w życie. Przegląd będzie się opierał na wszechstronnej ocenie programu CEEPUS II.

(2) Każda z Umawiających się Stron może w każdej chwili zwrócić się o rewizję niniejszego porozumienia. W tym celu przedłoży ona pisemną prośbę przewodniczącemu Wspólnego Komitetu Ministrów i innym Umawiającym się Stronom. Wszystkie decyzje dotyczące rewizji niniejszego porozumienia będą podejmowane jednomyślnie przez Wspólny Komitet Ministrów.

Artykuł 8

 

(1) Niniejsze porozumienie będzie otwarte do podpisania w Zagrzebiu (Chorwacja) od dnia 9 marca 2003 r. do dnia 9 marca 2003 r. przez Republikę Austrii Republikę Bułgarii Republikę Chorwacji Republikę Czeską Republikę Węgierską Rzeczpospolitą Polską Rumunię Republikę Słowacką i Republikę Słowenii. Następnie będzie ono otwarte do przystąpienia.

(2) Niniejsze porozumienie oraz zmiany do niego podlegają przyjęciu przez Umawiające się Strony a dokumenty przyjęcia będą składane w węgierskim Ministerstwie Edukacji które zwane jest w niniejszym porozumieniu „depozytariuszem”.

(3) Niniejsze porozumienie wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca po złożeniu dokumentów przyjęcia co najmniej przez trzy Umawiające się Strony.

(4) Jakiekolwiek państwo niewymienione w ustępie 1 może przystąpić do niniejszego porozumienia na podstawie jednomyślnego zaproszenia wystosowanego przez Wspólny Komitet Ministrów. Każde państwo które chce stać się jedną z Umawiających się Stron może zawiadomić na piśmie depozytariusza o tym zamiarze.

(5) Depozytariusz informuje wszystkie Umawiające się Strony o otrzymaniu jakiegokolwiek zawiadomienia jak również dokumentu przyjęcia.

(6) Pełne uczestnictwo państwa które stało się Umawiającą się Stroną po wejściu w życie niniejszego porozumienia w działaniach programu określonych w załączniku I następuje zgodnie z postanowieniami przyjętymi jednomyślnie przez Wspólny Komitet Ministrów.

Artykuł 9

 

Każda Umawiająca się Strona może w każdej chwili odstąpić od niniejszego porozumienia przesyłając depozytariuszowi zawiadomienie na piśmie. Każde takie odstąpienie wchodzi w życie po upływie co najmniej sześciu miesięcy od dnia otrzymania przez depozytariusza zawiadomienia o odstąpieniu; jednakże Wspólny Komitet Ministrów może przedłużyć okres wymagany do wejścia w życie zgłoszonego odstąpienia na czas dłuższy niż 6 miesięcy lecz krótszy niż 12 miesięcy.

 

Artykuł 10

 

(1) Każdy spór między dwiema lub więcej Umawiającymi się Stronami albo którąkolwiek z nich a Centralnym Biurem Programu CEEPUS dotyczący interpretacji lub stosowania niniejszego porozumienia albo załącznika do niego który nie może być rozstrzygnięty przez Wspólny Komitet Ministrów zostanie na życzenie którejkolwiek ze stron w sporze zgłoszony do arbitrażu.

(2) Trybunał arbitrażowy będzie się składał minimum z trzech członków. Każda ze stron w sporze wyznaczy po jednym arbitrze; dwaj pierwsi arbitrzy wyznaczą trzeciego arbitra który będzie przewodniczącym trybunału arbitrażowego.

(3) Trybunał arbitrażowy ustanowi swą siedzibę i ustali własne zasady procedury.

(4) Orzeczenie trybunału arbitrażowego podejmowane jest większością głosów jego członków z których żaden nie może wstrzymać się od głosowania. Orzeczenie trybunału jest ostateczne i wiążące dla wszystkich stron w sporze bez prawa do odwołania. Strony zastosują się niezwłocznie do orzeczenia. W przypadku sporu co do treści lub zakresu orzeczenia trybunał dokonuje interpretacji decyzji na życzenie każdej ze stron w sporze.

Artykuł 11

 

Oryginał niniejszego porozumienia którego tekst w języku angielskim jest autentyczny będzie złożony u depozytariusza.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani należycie w tym celu upełnomocnieni podpisali niniejsze porozumienie.

SPORZĄDZONO w Zagrzebiu dnia dziewiątego marca dwa tysiące trzeciego roku.

 

ZAŁĄCZNIK

 

CEEPUS II: Załącznik I

 

Umawiające się Strony będą rozwijać i promować środkowoeuropejską sieć uniwersytetów składającą się z różnych sieci indywidualnych. Sieć ta ma za zadanie pobudzanie wymiany akademickiej a w szczególności wymiany studentów w Europie Środkowej oraz promowanie współpracy uniwersytetów środkowoeuropejskich i rozwój wspólnych programów szczególnie prowadzących do uzyskania podwójnych lub wspólnych stopni naukowych.

Wszystkie działania w ramach programu CEEPUS II z wyjątkiem stypendiów przyznawanych studentom spoza sieci programu CEEPUS II (Freemover scholarships) prowadzone będą w ramach sieci CEEPUS II określonych w działaniu 1.

W programie CEEPUS II priorytetowo traktowane będą sieci rozwijające swą współpracę w programy wspólne lub też sieci tworzące nowe programy wspólne. Wspólny Komitet Ministrów będzie monitorować postępy osiągnięte w tym zakresie w ramach procesu bolońskiego i odpowiednio dostosowywać priorytety programu CEEPUS II.

 

Działanie 1:  Ustanowienie i funkcjonowanie środkowoeuropejskiej sieci uniwersytetów

 

1) Sieć składać się będzie co najmniej z trzech uniwersytetów z których nie mniej niż dwa będą należały do różnych Umawiających się Stron jakkolwiek w fazie początkowej która określona zostanie przez Wspólny Komitet Ministrów dopuszczalne jest istnienie sieci specjalizujących się w rozwoju programów wspólnych składających się tylko z dwóch uniwersytetów znajdujących się w różnych Umawiających się Stronach. Jednak priorytetowo będą traktowane sieci składające się z więcej niż dwóch uniwersytetów znajdujących się w różnych Umawiających się Stronach.

2) Każdy z uniwersytetów zainteresowanych udziałem w sieci CEEPUS II spełniać będzie następujące warunki:

  1. a)    Okresy studiów lub kształcenia zakończone na jednym z uczestniczących uniwersytetów lub w jednej z instytucji przyjmujących będą w pełni uznawane przez uniwersytety partnerskie.
  2. b)    Przewidziane będzie wzajemne uznawanie uzyskanych zaliczeń w ramach sieci. Stosowany będzie europejski system przenoszenia punktów zaliczeniowych (European Credit Transfer System – ECTS) lub inny odpowiadający mu system. W przypadku studentów pracujących nad pracami dyplomowymi lub naukowymi może to być zastąpione oświadczeniem zarówno opiekuna naukowego uniwersytetu macierzystego jak i uniwersytetu przyjmującego stwierdzającym że okres studiów za granicą służył pracy nad odpowiednią pracą dyplomową lub naukową.
  3. c)    W celu ułatwienia wymiany akademickiej kursy lub wykłady w ramach programu CEEPUS II będą również prowadzone odpowiednio w językach angielskim niemieckim lub francuskim.

Umawiające się Strony uzgodniły że będą promować profesjonalne kursy językowe poprzez przydzielanie miesięcy stypendialnych na przygotowawcze profesjonalne kursy języka angielskiego niemieckiego lub francuskiego oferowane przez odpowiednie sieci.

Tam gdzie jest to możliwe mogą być też oferowane towarzyszące kursy języka kraju przyjmującego.

  1. d)    Student odbywający naukę w ramach programu CEEPUS II będzie zwolniony ze wszystkich opłat rejestracyjnych oraz jakichkolwiek opłat za nauczanie.

 

Działanie 2:  Kursy intensywne

 

Umawiające się Strony uzgodniły że będą promować prowadzenie intensywnych kursów zakładając że:

1)  kursy te są zaplanowane w taki sposób że uwzględniają uczestników z jak największej liczby Umawiających się Stron łącznie z krajem przyjmującym. Uczestnikami mogą być studenci lub wykładowcy profesorowie wizytujący oraz kadra dydaktyczna;

2)  kursy te określa się jako:

  1. a)    szkoły letnie poświęcone wybranym dziedzinom trwające co najmniej 10 dni roboczych pod warunkiem że można za nie uzyskać punkty zaliczeniowe
  2. b)    intensywne kursy szkoleniowe dla młodej kadry dydaktycznej trwające co najmniej 10 dni roboczych;

3)  kongresy i podobne imprezy są wyraźnie wyłączone.

 

Działanie 3:  Wycieczki studenckie

 

Umawiające się Strony uzgodniły że będą promować wycieczki studenckie zakładając że można za nie uzyskać punkty zaliczeniowe i że wycieczki te służyć będą:

1)  celowi naukowemu/artystycznemu z wykorzystaniem specyficznej części infrastruktury kraju przyjmującego lub

2)  celowi naukowemu/artystycznemu i będą organizowane wspólnie.

 

Działanie 4:  System stypendiów na wymianę studentów i wykładowców

 

1) Umawiające się Strony uzgodniły że będą przyznawać indywidualne stypendia studentom w ramach programu CEEPUS II którzy uczestniczą w działaniach określonych jako działania 1 do 3.

2) Stypendia będą również przyznawane wykładowcom profesorom wizytującym oraz kadrze dydaktycznej pod warunkiem że wnoszą oni wkład do ponadnarodowej współpracy uniwersyteckiej lub odpowiednich środków kształcenia. Wykładowcy profesorowie wizytujący oraz kadra dydaktyczna zobowiązani są do przepracowania na uniwersytecie przyjmującym conajmniej 6 godzin lekcyjnych tygodniowo.

3) Stypendia będą również przyznawane studentom i absolwentom w celu odbycia praktyki zawodowej w instytucji komercyjnej placówce badawczej lub instytucji rządowej kraju przyjmującego pod warunkiem przedstawienia konkretnej i spójnej propozycji.

4) Stypendia dla studentów na uczestnictwo w normalnych zajęciach semestralnych będą przyznawane na okres minimum 3 a maksimum 10 miesięcy. Krótsze pobyty dopuszczalne będą jedynie w przypadku studentów pracujących nad pracą dyplomową lub naukową.

5) Stypendia programu CEEPUS II mogą być również przyznawane formalnie zapisanym studentom uniwersytetów kwalifikujących się do programu CEEPUS II którym stworzono specjalne warunki studiów poza siecią CEEPUS II (Freemovers).

6) Stypendia programu CEEPUS II są „całościowe” tj. obejmują koszty utrzymania koszty korzystania z laboratoriów zgodnie z ogólnymi przepisami kraju przyjmującego zakwaterowania i podstawowego ubezpieczenia medycznego w trakcie pobytu w kraju przyjmującym. Wysokość stypendium programu CEEPUS II będzie związana z kosztami utrzymania w danym kraju przyjmującym i będzie zabezpieczona przed inflacją.

7) Ponieważ nie przewiduje się transferu funduszy stypendia programu CEEPUS II będą wypłacane przez kraj przyjmujący z wyjątkiem kosztów podróży które będą opłacane przez kraj wysyłający jeśli to ma miejsce.

8) Jednostką obliczeniową programu CEEPUS II jest „jeden miesiąc stypendialny”. Wszystkie Umawiające się Strony będą informowały corocznie o swoich kwotach na nadchodzący rok akademicki w odstępach rocznych. Minimalny wymagany wkład będzie wynosić 100 miesięcy stypendialnych.

  1. W ramach programu CEEPUS II nie będą pokrywane koszty ani wydatki ogólne związane z celami organizacyjnymi.

 

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam że:

–     zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości jak i każde z postanowień w nim zawartych

–     jest przyjęte ratyfikowane i potwierdzone

–     będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 31 grudnia 2004 r.


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission