Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

NIEMCY


Zasadniczy nurt wymiany stypendialnej z RFN realizowany jest we współpracy z Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst -DAAD). Oferta stypendialna DAAD skierowana jest do studentów nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowych polskich szkół wyższych i naukowców zatrudnionych w placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk.
Wszelkie informacje o ofercie stypendialnej DAAD dostępne są na stronie internetowej www.daad.pl

Komisja kwalifikacyjna rozpatruje tylko kompletne wnioski spełniające formalne kryteria.

Zgłoszeń na wszystkie wyżej wymienione stypendia dokonuje się poprzez przekazanie wniosku zgłoszeniowego wraz z wypełnionymi właściwymi dla każdego rodzaju stypendium formularzami zgłoszeniowymi i wymaganymi załącznikami na adres:

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa

tel: +48 22 395 54 00

fax: +48 22 395 54 07

www.facebook.com/daadpolska

1.) Wakacyjny kurs j.niemieckiego – termin zgłaszania aplikacji do: 1 grudnia 2016r.

2.) Pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych – termin składania dokumentów do: 31 października 2016 r. i 30 września 2016r. (dotyczy tylko stypendiów dla absolwentów kierunków architektonicznych)

3.) Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich z polskich uczelni – terminy składania dokumentów do :

– 1 listopada 2016r. (na podróż od 1 marca 2017r.)

– 1 lutego 2017r. (na podróż od 1 czerwca 2017r.)

– 1 maja 2017r. (na podróż od 1 września 2017r.)

4.) Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków – termin aplikacji:

15 listopada 2016r. (decyduje data stempla pocztowego)

5.) Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (od 1 do 6 m-cy) – termin aplikacji:

15 listopada 2016r. (okres rozpoczęcia stypendium od 1.06.2017 do 30.11.2017)

1 maja 2017 (okres rozpoczęcia stypendium od 1.12.2017 do 31.05.2018) – decyduje data stempla pocztowego

6.) Stypendia roczne na pobyty badawcze (od 7 do 10 m-cy) – termin aplikacji :

15 listopada 2016 (decyduje data stempla pocztowego)

7.) stypendia na studia doktoranckie w Niemczech – termin aplikacji:

15 listopada 2016 (decyduje data stempla pocztowego)

8.) Stypendia na pobyty badawcze/staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich – termin aplikacji:

15 listopada 2016 (okres rozpoczęcia stypendium od 1.06.2017 do 30.11.2017)

1 maja 2017 (okres rozpoczęcia stypendium od 1.12.2017 do 31.05.2018) – decyduje data stempla pocztowego.

 


 

Stypendia Kraju Związkowego Bawarii

Ministerstwo Oświaty Wyznań Nauki i Sztuki Bawarii (RFN) oferuje
6 rocznych stypendiów dla absolwentów szkół wyższych
.

BUWiWM nie pośredniczy w naborze i kwalifikacji kandydatów.

Informacje na temat warunków i zasad ubiegania się o stypendia oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Centrum ds. Szkolnictwa Wyższego dla Państw Europy Środkowej Wschodniej i Południowej na Uniwersytecie w Regensburgu http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html i www.bayhost.de

Wnioski zgłoszeniowe oraz wnioski o przedłużenie stypendium należy przesyłać na adres:

BAYHOST
Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel- Ost- und Südosteuropa
Universitätsstr. 31
D – 93053 Regensburg
Deutschland

Termin składania wniosków upływa z dniem 1 grudnia 2016 r. – liczy się data stempla pocztowego.

Termin składania wniosków o przedłużenie stypendium upływa 28 lutego 2017

 

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission