Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

IZRAEL


Program Wykonawczy do Umowy między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej naukowej i oświatowej na lata 2011-2014 przewiduje:

  • 5 stypendiów specjalistycznych na 8-miesięczny pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla studentów z minimum tytułem licencjata i młodych naukowców; tzw. postgraduate
  • 1 stypendium na 8-miesięczny pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla studentów i pracowników naukowych reprezentujących różne dziedziny w tym studia artystyczne; tzw. undergraduate and art
  • 4 stypendia na letni kurs języka hebrajskiego tzw. ulpan.

Termin zgłaszania kandydatów przez uczelnie: do 30 listopada 2016 r.

Stypendia wypłaca strona izraelska

Zgłoszenie powinno zawierać:

– zgodnie z wymogami strony polskiej – zobacz Informacje Ogólne

– dokumenty wymagane przez stronę izraelską: formularz partnera izraelskiego Application Form Israeli Government Scholarships (załącznik).

Dokumenty powinny być złożone w dwóch identycznych zestawach (oryginał i kopia).

Informujemy także iż kandydaci nie mają obowiązku dostarczenia formularza medycznego znajdującego się w kwestionariuszu partnera izraelskiego do momentu uzyskania wstępnej akceptacji strony polskiej na wyjazd stypendialny do Izraela.

 

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission