Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Informacje


INFORMACJE O OFERCIE STYPENDIALNEJ

Zamieszczona na tej stronie oferta stypendialna na rok akademicki 2017/2018 została opracowana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Oferta zawiera informacje o możliwości wyjazdów w roku ak. 2017/2018 na studia częściowe staże i misje naukowe studia doktoranckie staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych.

Kandydatów na stypendia zagraniczne (z wyjątkiem DAAD) zgłaszają pisemnie uczelnie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub uczelnie wpisane do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. Uczelnie samodzielnie ustalają terminy przyjmowania wniosków od swoich kandydatów. Termin zgłaszania kandydatów do BUWiWM przez uczelnie upływa:

 

30 listopada 2016 r.

W przypadku gdy termin złożenia jest inny niż powyżej zaznaczone jest to przy kraju którego to dotyczy.
Kandydaci proszeni są o rozważne zgłaszanie swoich kandydatur w macierzystych uczelniach. Rezygnacja z wyjazdu na stypendium zagraniczne już po akceptacji kandydatury przez partnera zagranicznego powoduje iż strona polska traci miejsce. Zgłoszenie innego kandydata jest już wtedy niemożliwe.
Zgłoszenie powinno zawierać:

1. kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał nr 1);
2. życiorys naukowy (zał nr 2) – dotyczy tylko pracowników naukowych;
3. wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat;
4. potwierdzoną znajomość języka oficjalnego danego kraju lub używanych powszechnie w tym kraju języków światowych;
5. informację o średniej ocen z dotychczasowego okresu studiów i opinię dziekana wydziału – dotyczy studentów;
6. potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy (nie dotyczy kursów językowych);
7. wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. (zał nr 3)
8. plan badawczy pobytu.
Wszelkie dokumenty w języku polskim (o ile na etapie kwalifikacji wstępnej dokumenty mają być złożone w języku obcym jest to podane w ofercie przy kraju którego to dotyczy).

Preferowani będą kandydaci których wyjazd związany będzie z realizacją konkretnych zadań przedstawionych w planie badawczym i poparty będzie opinią samodzielnego pracownika naukowego (nie dotyczy osób ze stopniem dr hab.)

Przypominamy iż jedna osoba może starać się tylko o jedno stypendium.

Wyjaśniamy też że stypendia na letnie kursy językowe przeznaczone są przede wszystkim dla studentów danej filologii.

Pierwszeństwo  w uzyskaniu stypendium mają kandydaci którzy nie byli w latach poprzednich stypendystami w ramach oferty stypendialnej BUWiWM.

Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone przez Zespół ds. Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą będący ciałem opiniodawczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O wynikach Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej powiadomi uczelnie i jednocześnie przekaże informacje dotyczące dokumentów wymaganych przez partnera zagranicznego oraz o terminie ich złożenia.

Ostateczna akceptacja kandydata należy do partnera zagranicznego.

Informacja o wysokości stypendium wypłacanego przez partnera zagranicznego (w niektórych przypadkach przez stronę polską) zostanie przekazana osobom które uzyskają ostateczną akceptację partnera zagranicznego w piśmie powiadamiającym o przyznaniu stypendium.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ani Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie pokrywa kosztów podróży do i z kraju odbywania stażu czy uczestniczenia w kursie językowym studiach częściowych lub innych formach kształcenia za granicą. Wypłacane stypendium zarówno przez Stronę polską jak i partnerów zagranicznych zapewnia pokrycie podstawowych kosztów pobytu.

W przypadku podpisania programów naukowych z krajami innymi niż wymienione w ofercie Biuro powiadomi oddzielnie o tym fakcie.

Warunkiem kwalifikacji na stypendium jest zapoznanie się i podpisanie pisma BWM-I-1362/EK/2006.

W związku z ogromną ilością e-maili dotyczących oferty stypendialnej przysyłanych do naszego Biura informujemy że nie będziemy odpowiadać na e-maile zawierające pytania na które odpowiedzi można znaleźć na naszej stronie internetowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ofertą stypendialną!


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission