Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

FRANCJA


Termin składania dokumentów:  do 05.03.2017r. (decyduje data stempla pocztowego)

  • W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski kandydatów którzy odbywają studia w Polsce w momencie składania aplikacji (nie powinno się przebywać na studiach we Francji dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich pięciu lat)
  • kandydaci powinni wykazać się znajomością języka francuskiego: w uzasadnionym przypadku uwzględnia się znajomość języka angielskiego
  • stypendia są przyznawane na podstawie złożonego dossier i ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku stypendiów studyjnych)
  • kandydat powinien znaleźć ośrodek zagraniczny: zapisać się na zajęcia na własny koszt oraz uzyskać potwierdzenie przyjęcia
  • strona przyjmująca zapewnia zakwaterowanie oraz całkowitą opiekę lekarską
  • koszty podróży pokrywa kandydat.

Stypendia naukowe

A. Stypendia Rządu Francuskiego realizowane przez Ambasadę Francji we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

1. Stypendia studyjne (od 1 do 10 miesięcy)

Dla studentów I i II roku studiów drugiego stopnia oraz absolwentów wyższych uczelni którzy chcą odbyć studia uzupełniające we Francji (Master 2) oraz dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera (bez MBA)

2. Stypendia co-tutelle dla doktorantów; przeprowadzają oni badania w okresie trzech lat w cyklach 5 miesięcy we Francji i 7 miesięcy w Polsce.
Termin składania dokumentów: do 05.03.2017r.

Wymagane jest przedstawienie kopii umowy między uczelnią francuską a uczelnią polską zawierające zobowiązania stron do realizacji doktoratu w trybie co-tutelle.

Komplet dokumentacji zgodnie z wymogami strony francuskiej winien być przedstawiony jednocześnie w dwóch miejscach:

  • w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej 00-896 Warszawa ul. Ogrodowa 28/30
  • oraz w Ambasadzie Francji – Service de cooperation et d’ action culturelle ul.Piękna 1 Warszawa (tylko wersja elektroniczna)

Formulaire de demande de bourse oraz Kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę dostępny jest wraz z informacjami o innych wymaganiach na stronie na stronie Instytutu Francuskiego http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja

Uwaga: załączniki do kwestionariusza zgodnie z wymaganiami strony francuskiej podpis rektora dotyczy jedynie studentów i pracowników naukowych

B. Stypendia Rządu Francuskiego realizowane wyłącznie przez Ambasadę Francji.
http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja

 

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission