Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Działalność polskiego ośrodka ENIC/NARIC


Instytucją właściwą w sprawach uznawalności zagranicznych dyplomów i stopni naukowych jest obecnie:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

ul. Wspólna 1/3 (wejście od ul. Hożej 20)
00-529 Warszawa 53
tel. 22 52 92 266
fax 22 50 17 130
www: http://www.nauka.gov.pl/departamenty-ministerstwa/departament-wspolpracy-miedzynarodowej-dwm.html

Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone sa na stronie MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission