Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Program CEEPUS


CEEPUS – ŚRODKOWOEUROPEJSKI PROGRAM WYMIANY UNIWERSYTECKIEJ

Polskie Biuro CEEPUS
ul. Ogrodowa 28/30 00-896 Warszawa
tel.393-38-17 lub 393-38-19; fax: 826-28-23
e-mail: ceepus(at)buwiwm.edu.pl


Portal CEEPUS www.ceepus.info


 

INFORMACJA

o Środkowoeuropejskim Programie Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS)

 

Dnia 22 sierpnia 1994 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej złożył Ministerstwu Edukacji i Kultury Republiki Węgierskiej jako depozytariuszowi dokument ratyfikacyjny do Porozumienia pomiędzy Republiką Austrii Republiką Bułgarii Republiką Węgierską Rzecząpospolitą Polską Republiką Słowacką i Republiką Słowenii ustanawiającego współpracę w dziedzinie edukacji i kształcenia w ramach Środkowoeuropejskiego programu wymiany uniwersyteckiej (CEEPUS) sporządzonego w Budapeszcie dnia 8 grudnia 1993 r.  Z upływem czasu doceniając znaczenie ustanowionego Programu do Porozumienia przystąpiły: Chorwacja Czechy i Rumunia. Program CEEPUS był pierwszym programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej.

 

Podstawowym celem Programu było wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów jak i nauczycieli akademickich. Umożliwiał on intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących Stronami Porozumienia.

 

Do koordynacji realizacji oraz promowania Programu na forum międzynarodowym powołane zostało w 1993 r. Centralne Biuro Programu CEEPUS finansowane w całości przez Stronę austriacką.

 

W roku 2003 upłynął drugi pięcioletni okres obowiązywania ww. Umowy międzynarodowej stąd też Strona austriacka  kierując się  potrzebą bardziej aktywnego włączenia szkół wyższych uczestniczących w Programie CEEPUS do tzw. „procesu bolońskiego” oraz mając na uwadze potrzebę wdrożenia zaleceń Konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim sporządzonej w Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 r. – wystąpiła z inicjatywą zawarcia nowego Porozumienia. Zaproponowano aby zasady organizacji i przebiegu współpracy międzyuczelnianej w ramach nowego Programu CEEPUS II były podobne do określonych w Porozumieniu z grudnia 1993 r. z tym że większy nacisk byłby położony na uznawalność okresu kształcenia odbytego w zagranicznych uczelniach partnerskich i zaliczanie zdanych tam egzaminów. Nowe Porozumienie ustanawiające Program CEEPUS II podpisane zostało w Zagrzebiu dnia 9 marca 2003 r. podczas IX posiedzenia Wspólnego Komitetu Ministrów.

 

Za realizację zadań i celów Programu CEEPUS odpowiada Wspólny Komitet Ministrów (Joint Committee of Ministers) w skład którego wchodzi również polski Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas posiedzenia XVI Wspólnego Komitetu Ministrów Programu CEEPUS II w Budvie w dniu 25 marca 2010 r. zostało podpisane Porozumienie CEEPUS III (ratyfikowane 20.01.2011r. Dz.U. 2011 nr 52 poz. 266) a Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP został wybrany na przewodniczącego Wspólnego Komitetu Ministrów CEEPUS na okres jednorocznej kadencji.

 

W ramach nowego Programu CEEPUS III wspierane są nie tylko osoby wyjeżdżające do uczelni innych państw w celu odbycia części studiów lub w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lecz również osoby wyjeżdżające do uczelni państw współpracujących w celu realizacji projektów badawczych lub innych przedsięwzięć naukowych.

 

 

Funkcjonowanie Programu opiera się na następujących zasadach:

  1. brak transferu pieniędzy (tzw. współpraca bezdewizowa) – każdy kraj uczestniczący zabezpiecza odpowiednią pulę miesięcy stypendialnych i pokrywa koszty podróży swoich stypendystów do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty pobytu obcokrajowców w ramach zadeklarowanej puli stypendialnej
  2. realizuje się poprzez Narodowe Biura CEEPUS – w Polsce w strukturach BUWIWM.

 

W ramach obecnie realizowanego Programu CEEPUS uczestniczy co roku w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych ponad 500 polskich studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz ok. 300 nauczycieli akademickich.

 

Średnio w ciągu roku akademickiego przyjeżdża do Polski w ramach Programu ok. 300 zagranicznych studentów i doktorantów oraz ok. 200 nauczycieli akademickich.

 

W realizacji programu CEEPUS biorą w Polsce udział uczelnie podległe MNiSW oraz MKiDN MZ w ramach odrębnie zgłaszanej kwoty stypendialnej wchodzącej w skład corocznie deklarowanego wkładu strony polskiej.

 

Program CEEPUS jest dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego drugim co do ważności wielostronnym programem współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego (po programie Erasmus). Po stronie polskiej jest on postrzegany równocześnie jako bardzo ważne narzędzie do realizacji celów Deklaracji Bolońskiej oraz budowania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badawczej

 


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission