Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

BIAŁORUŚ


Białoruś

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji.

Porozumienie przewiduje kierowanie do białoruskich szkół wyższych :

  • 12 nauczycieli akademickich na jednomiesięczne staże. W przypadku mniejszej liczby kandydatów okres pobytu może ulec proporcjonalnie zwiększeniu
  • 10 studentów którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia studiów drugiego stopnia i doktorantów na pięciomiesięczne staże; w przypadku mniejszej liczby kandydatów okres stażu może ulec zwiększeniu ale nie dłużej niż do 10 miesięcy

Stypendium wypłaca Strona polska.

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission