Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

AktualnościInformacja dla uczestników kursu przygotowawczego w roku 2016/17.

Przyznanie stypendium na kolejny rok kształcenia w roku akademickim 2017/18.

W celu ubiegania się o przedłużenie wypłaty stypendium na kolejny rok kształcenia w Polsce należy przesłać do Biura, za pośrednictwem uczelni podanie o przyznanie stypendium na kolejny rok studiów. W podaniu należy zaznaczyć, iż dotyczy ono stypendysty Programu im. S. Banacha.

Do podania należy dołączyć:

  • Opinię z wykazem ocen uzyskanych w trakcie trwania kursu.
  • Kopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o przyznanych stypendiach zostanie przekazana jednostkom organizującym kurs.

 


Informacja dla stypendystów – studentów studiów I, II i III stopnia.

Przyznanie stypendium na kolejny rok kształcenia w roku akademickim 2017/18.

W celu ubiegania się o przedłużenie wypłaty stypendium na kolejny rok kształcenia w Polsce należy przesłać do Biura, za pośrednictwem uczelni macierzystej uczestnika programu, w terminie do dnia 8 września 2017 roku wniosek kandydata o przyznanie stypendium na kolejny rok studiów.

Kliknij tu aby pobrać wniosek do wypełnienia w wersji pdf.

Kliknij tu aby pobrać wniosek do wypełnienia w wersji docx.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Opinię opiekuna naukowego (nie dotyczy studiów I stopnia).
  • Zaświadczenie uczelni o zaliczeniu aktualnego roku studiów i rejestracji na następny rok.
  • Kopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o przyznanych stypendiach zostanie przekazana uczelniom w terminie do dnia 25 września 2017 r.

 


Stypendium na praktyki w okresie wakacji – studia II stopnia.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje o możliwości ubiegania się o przedłużenie wypłaty stypendium w okresie wakacji celem realizacji bezpłatnych praktyk zawodowych.

Oferta skierowana jest do studentów I roku studiów.

W przypadku studentów II roku studiów – tylko  w przypadku osób, które w rok ubiegłym nie ubiegały się o przyznanie tego typu stypendium.

Do dnia 2 czerwca 2017 roku należy przesłać do Biura, za pośrednictwem uczelni macierzystej uczestnika programu, następujące dokumenty: podanie, zaświadczenie o przyjęciu na praktyki.


Stypendium w okresie wakacji – studia II i III stopnia.

Stypendium w okresie wakacji – studia II stopnia (ostatni rok studiów) i III stopnia (studenci II, III i ostatniego roku studiów).

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że:

  • studenci drugiego roku studiów II stopnia w roku akademickim 2016/17

oraz

  • studenci drugiego, trzeciego, czwartego roku studiów III stopnia w roku akademickim 2016/17

na stale zamieszkali poza Europą mogą otrzymywać świadczenia w okresie wakacyjnym, o ile w tym czasie przebywają w Polsce.

W pozostałych przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o stypendium w okresie wakacji jeżeli pobyt w Polsce w tym okresie związany jest z finalizacją pracy magisterskiej lub koniecznością prowadzenia prac nad rozprawą doktorską.

W tym celu do dnia 2 czerwca 2017 roku należy przesłać do Biura umotywowane podanie za pośrednictwem uczelni macierzystej uczestnika programu.

Studenci ostatniego roku studiów II stopnia do podania dołączają plan prac w związku z finalizacją pracy magisterskiej w okresie wakacji wraz z zaświadczeniem o konieczności ich realizacji – zaświadczenie sporządza promotor/opiekun naukowy.

Doktoranci – plan prac nad rozprawą doktorską w okresie wakacji wraz z zaświadczeniem o konieczności ich realizacji – zaświadczenie sporządza promotor/opiekun naukowy.

Stypendium przyznawane jest na 1, 2 lub 3 miesiące wakacji. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o przyznanych stypendiach zostanie przekazana uczelniom w terminie: do dnia 30 czerwca 2017 r.


Informacja dla studentów ostatniego roku studiów II i III stopnia o możliwości uzyskania zasiłku w związku z przygotowaniem

pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymianie Międzynarodowej informuje, że w celu ubiegania się o przyznanie zasiłku w związku z przygotowaniem pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej należy przesłać do Biura, za pośrednictwem uczelni macierzystej uczestnika programu, podanie wraz z opinią opiekuna naukowego.

Informację o przyznanych zasiłkach Biuro przekaże bezpośrednio do uczelni.KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission