Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Aktualności


[Click here for English version]


Informacja dla uczestników kursu przygotowawczego w roku akademickim 2016/17.

Przyznanie stypendium na kolejny rok kształcenia w roku akademickim 2017/18.

W celu ubiegania się o przedłużenie wypłaty stypendium na kolejny rok kształcenia w Polsce należy przesłać do Biura, za pośrednictwem uczelni, podanie o przyznanie stypendium na kolejny rok studiów.

Do podania należy dołączyć:

  • Opinię wraz z wykazem ocen uzyskanych w trakcie trwania kursu.
  • Kopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP.

Uczestnicy rocznego kursu przygotowawczego, których studia rozpoczynają się od semestru letniego roku akademickiego 2017/18 mogą ubiegać się o przedłużenie udziału w kursie przygotowawczym na kolejny semestr – zimowy.

W tym celu należy dołączyć podanie do wniosku kandydata o przyznanie stypendium na kolejny rok studiów.

Do podania należy dołączyć dokument potwierdzający, iż studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego roku akademickiego 2017/18.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o przyznanych stypendiach zostanie przekazana jednostkom organizującym kurs.


Informacja dla stypendystów – studentów studiów II i III stopnia.

Przyznanie stypendium na kolejny rok kształcenia w roku akademickim 2017/18.

W celu ubiegania się o przedłużenie wypłaty stypendium na kolejny rok kształcenia w Polsce tj. na rok akademicki 2017/18 należy przesłać do Biura, za pośrednictwem uczelni macierzystej uczestnika programu, w terminie do dnia 8 września 2017 roku wniosek kandydata o przyznanie stypendium na kolejny rok studiów.

Kliknij tu aby pobrać wniosek do wypełnienia w wersji pdf.

Kliknij tu aby pobrać wniosek do wypełnienia w wersji docx.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Opinię opiekuna naukowego.
  • Zaświadczenie uczelni o zaliczeniu aktualnego roku studiów i rejestracji na następny rok.
  • Kopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o przyznanych stypendiach zostanie przekazana uczelniom w terminie do dnia 25 września 2017 r.

 


Stypendium w okresie wakacji – kurs przygotowawczy, studia II i III stopnia.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że uczestnicy programu na stałe zamieszkali poza Europą mogą otrzymywać świadczenia w okresie wakacyjnym o ile w tym czasie przebywają w Polsce.

W przypadku doktorantów zamieszkałych na stałe w krajach europejskich istnieje możliwość ubiegania się o stypendium w okresie wakacji jeżeli pobyt w Polsce w tym okresie związany jest z koniecznością kontynuowania prac nad rozprawą doktorską.

W tym celu do dnia 2 czerwca 2017 roku należy przesłać do Biura umotywowane podanie za pośrednictwem uczelni macierzystej uczestnika programu. Do podania należy dołączyć plan prac nad pracą rozprawą doktorską w okresie wakacji wraz z zaświadczeniem o konieczności ich realizacji – zaświadczenie sporządza promotor/opiekun naukowy.

Stypendium może być przyznane na 1, 2 lub 3 miesiące wakacji.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o przyznanych stypendiach zostanie przekazana uczelniom w terminie: do dnia 30 czerwca 2017 r.


Informacja dla studentów ostatniego roku studiów II i III stopnia o możliwości uzyskania zasiłku w związku z przygotowaniem pracy dyplomowej lub doktorskiej.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymianie Międzynarodowej informuje, że w celu ubiegania się o przyznanie zasiłku w związku z przygotowaniem pracy dyplomowej lub doktorskiej należy przesłać do Biura, za pośrednictwem uczelni macierzystej uczestnika programu, podanie wraz z opinią opiekuna naukowego.

Informację o przyznanych zasiłkach Biuro przekaże bezpośrednio do uczelni.KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission