Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego od roku akademickiego 2016/17 na studia doktoranckie dla cudzoziemców polskiego pochodzenia* – absolwentów polskich uczelni

 

 

Stypendia przyznawane są w drodze konkursu, pierwszeństwo w jego uzyskaniu mają cudzoziemcy z oceną na dyplomie minimum dobry.

 

 

Nieprzekraczalny termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa

 

23 września 2016 r.

 

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do BUWiWM. Wnioski, które wpłyną do Biura po terminie,

nie będą rozpatrywane.

 

Termin rozpatrzenia: 26 września 2016 r.

 

Wnioski kandydaci składają za pośrednictwem macierzystych uczelni.

 

Do wniosku (druk do pobrania ze strony internetowej BUWiWM) należy dołączyć:

 

  1. dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,

 

  1. kopię dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP,

 

  1. dokument potwierdzający przyjęcie przez uczelnię (lub promesa przyjęcia), w trybie przewidzianym dla cudzoziemców na studia doktoranckie na stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego z zaznaczeniem, iż warunki finansowe ulegną zmianie w przypadku gdy cudzoziemiec nie uzyska stypendium,

 

  1. planowany temat pracy doktorskiej,

 

  1. w przypadku, gdy na uczelni obowiązuje rejestracja elektroniczna, kandydaci rejestrując się wpisują w warunkach finansowych stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Wnioski osób, które nie mają zalegalizowanego pobytu na terytorium RP nie będą rozpatrywane.

 

Przypominamy, że obywateli UE obowiązuje rejestracja pobytu na terytorium RP.

 

Informacja o przyznanych stypendiach zostanie przekazana uczelniom do

 

30 września 2016 r.

 

* dotyczy obywateli następujących państw: Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Uzbekistanu, Turkmenistanu i Węgier.

 


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission