Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Statystyka 2016/2017

Statystyka stypendialna 2016/2017 – wzory formularzy


 

 

Wykazy cudzoziemców – absolwentów studiów wyższych w Polsce (dla których r. a. 2015/16 był ostatnim rokiem studiów) należy sporządzać osobno, na formularzach dotyczących mobilności pionowej, z zaznaczeniem w rubryce uwagi – „absolwent”.

 

 

Przy wypełnianiu kolumny nr 3 („Karta Polaka”) prosimy o zaznaczenie w niej osób posiadających Kartę Polaka lub posiadających polskie pochodzenie w rozumieniu art. 5 ust. 1-3 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U.2004.53.532 z późn. zm.).

Sporządzone wykazy należy wydrukować, opatrzyć pieczątką szkoły wyższej, oraz danymi kontaktowymi osoby sporządzającej dokument (podpis, nr tel./ e-mail). Tak sporządzony dokument, wraz z pismem przewodnim, należy przesłać na adres korespondencyjny Biura:

 

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Ogrodowa 28/30

00-896 Warszawa

 

Jednocześnie, razem z wykazem w wersji papierowej, informujemy o konieczności przesyłania wersji elektronicznej wykazu (plik Microsoft Excel) na fizycznym nośniku danych – płycie CD/DVD.

 

Uwaga: do Biura przesyłany jest zbiorczy wykaz cudzoziemców (zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej) sporządzony dla danej uczelni. Prosimy o nie przesyłanie wykazów indywidualnie przez poszczególne wydziały/jednostki kształcące obcokrajowców.

 

Jednocześnie informujemy, że mając na uwadze charakter przekazywanych informacji zachodzi konieczność stosowania przepisów ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 


Załączniki:

 

Pisma przewodnie

 

 

Wzory formularzy:

Uczelnie podległe MNiSW; MON; MSW; MGMiŹŚ

Uczelnie podległe MZ

Uczelnie podległe MKiDN


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission